SHANA
shanafood

Honey

shana shana

عسل تک نفره
تعداد در بسته: 240 عدد
وزن کل بسته: 6550 گرم
ابعاد بسته: 38x23x13 cm

shana shana

عسل 100 گرم
تعداد در بسته: 12 بسته
وزن کل بسته: 3050 گرم
ابعاد بسته: 24x17x8 cm

shana shana

عسل 225 گرم
تعداد در بسته: 24 بسته
وزن کل بسته: 3050 گرم
ابعاد بسته: 24x17x8 cm

shana shana

عسل 250 گرم
تعداد در بسته: 15 بسته
وزن کل بسته: 4200 گرم
ابعاد بسته: 20x20/8x13/5 cm

shana shana

عسل 290 گرم
تعداد در بسته: 12 شیشه
وزن کل بسته: 5950 گرم
ابعاد بسته: 29x21/5x10 cm

shana shana

عسل 310 گرم
تعداد در بسته: 12 شیشه
وزن کل بسته: 6350 گرم
ابعاد بسته: 25x17/5x13/5 cm

shana shana

عسل 600 گرم
تعداد در بسته: 6 شیشه
وزن کل بسته: 5300 گرم
ابعاد بسته: 23/8x14/5x15/5 cm

shana shana

عسل 870 گرم
تعداد در بسته: 6 شیشه
وزن کل بسته: 7250 گرم
ابعاد بسته: 26x17x15 cm